« Wstecz     Strona główna / Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „FAMIX” S i G Tarnowscy Spółka Jawna z  siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 11, e-mail: rodo@famix.com.pl, tel: 17 860-06-14.
 2. Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 z uwzględnieniem Art. 9  unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na nim obowiązków prawnych (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),  w celu realizacji umów (Art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust.1 lit. f RODO) lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą, pochodzą lub mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych (np. internet) oraz od innych podmiotów, które przekazały dane w związku ze współpracą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych są, lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, to Administrator poinformuje o tym osoby, których dane dotyczą.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W przypadku zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przetwarzane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.
  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przetwarzanie zakończy się w momencie pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe nie będą nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora w tym profilowaniu.
 8. Prawa osób których dane dotyczą:
  - prawo dostępu do przetwarzanych danych,
  - prawo do sprostowania danych,
  - prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu
     wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.

                              
Administrator Danych Osobowych                              

© 2010 Famix Aktualności Dla Klienta KONTAKT e.FAMIX PROMOCJE! realizacja: tiointeractive.pl